được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 18/2009/TT-BNN ngày 17/4/2009.

được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 18/2009/TT-BNN ngày 17/4/2009.

Thông tư được đăng Công báo ngày 17/4/2009 (các số từ 195-198), có hiệu lực thi hành kể sau 45 ngày, kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 41/2008/QĐ-BNN ngày 5/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lau hành, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2008.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article