Mục tiêu của việc tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nhằm bảo đảm Tập đoàn có cơ cấu hợp lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh; tích cực tham gia bảo đảm an sinh, xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Phương án Tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giai đoạn 2012-2015 tại Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 5 tháng 1 năm 2013.

Mục tiêu của việc tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Tập đoàn) nhằm bảo đảm Tập đoàn có cơ cấu hợp lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là trồng, chăm sóc và chế biến cao su; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh; tích cực tham gia bảo đảm an sinh, xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Ngành, nghề kinh doanh chính của Tập đoàn là trồng, chế biến, kinh doanh cao su; chế biến gỗ nhân tạo; công nghiệp cao su. Tập đoàn được đầu tư kinh doanh các khu công nghiệp trên đất cao su của Tập đoàn chuyn đi theo quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt. Đầu tư tài chính và kinh doanh vốn Nhà nước giao cho Tập đoàn; tổ chức nghiên cứu, tư vấn chuyển giao kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, chế biến kinh doanh các sản phẩm từ cây cao su, cây rừng trng là các ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính của Tập đoàn.

Phương án tái cơ cấu Tập đoàn duy trì Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và 4 đơn vị nằm trong cơ cấu Công ty mẹ - Tập đoàn (Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam; Trường Cao đẳng kỹ thuật nghiệp vụ cao su; Tạp chí Cao su;   Trung tâm Y tế cao su); 22 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ - Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ; 18 công ty cổ phần do Công ty mẹ - Tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; 20 công ty do Công ty mẹ - Tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ; sáp nhập Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Việt Nam vào Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Theo Phương án, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện:

- Thoái 100% vốn góp của Công ty mẹ - Tập đoàn tại 23 đơn vị;

- Thoái một phần vốn góp của Công ty mẹ - Tập đoàn tại Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tưCông ty cổ phần Cơ khí cao su 2(Hết năm 2015 hoàn thành việc thoái vốn).

- Đầu tư thêm vốn để giữ quyền chi phối ở Công ty cổ phần Cao su Bến Thành; đầu tư thêm vốn để chuyển Công ty cổ phần Cao su Nghệ An thành công ty con của Công ty mẹ - Tập đoàn.    

Cũng theo Phương án Tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn, quy chế về công tác cán bộ, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực sẽ được hoàn thiện; cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành được sắp xếp lại; tăng cường công tác kiểm soát nội bộ; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanhtoàn tổ chức đảng, đoàn thể trong Tập đoàn được kiện toàn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hồng Liên

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article