Phương án Cổ phần hóa Tổng Công ty Mía Đường II vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1914/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2012 cùng ngày với Phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Mía đường I .

Phương án Cổ phần hóa Tổng Công ty Mía Đường II vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1914/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2012 cùng ngày với Phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Mía đường I.

Theo Phương án, Tổng công ty Mía đường II-CTCP có tên tiếng Anh là Vietnam Sugarcane and sugar corporation-joint stock Company, tên viết tắt: Vinasugar II, có địa chỉ trụ sở chính tại số 54-56 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng công ty Mía đường II-CTCP có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Mía đường II-CTCP và Luật doanh nghiệp. Tổng công ty Mía đường II-CTCP được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề mà Tổng công ty Mía đường II đang kinh doanh và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Mía đường II-CTCP là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Vốn điều lệ: 685.000.000.000 đồng (sáu trăm tám lăm tỷ đồng).

Cổ phần phát hành lần đầu: 685.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/01 cổ phần. Trong đó:

- Nhà nước nắm giữ: 43.840.000 cổ phần, chiếm 64% vốn điều lệ;

- Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 359.100 cổ phần, chiếm 0,524% vốn điều lệ;

- Bán cho nhà đầu tư chiến lược là Tổng công ty Mía đường I và công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Việt Hà: Tổng số 7.535.000 cổ phần, chiếm 11% vốn điều lệ;

- Bán đấu giá công khai: 16.765.900 cổ phần, chiếm 24,476% vốn điều lệ.

Số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Mía đường II-CTCP là 151 người; lao động dôi dư 12 người, trong đó 03 người được giải quyết chính sách theo quy định của pháp luật về lao động; 09 người được giải quyết chế độ theo quy định tại Nghị định số  91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm: quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá và chỉ đạo Tổng công ty Mía đường II, công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa, tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết để chuyển Tổng công ty Mía đường II thành Tổng công ty Mía đường II-CTCP theo đúng quy định của pháp luật; cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Mía đường II-CTCP.

Tổng công ty Mía đường II (Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc) chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Mía đường II cho đến khi bàn giao toàn bộ: Tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Mía đường II-CTCP; về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Mía đường II theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phong Lâm

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article