Ngày 18 tháng 12 năm 2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2012/TT-BTTTT quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng.

Ngày 18 tháng 12 năm 2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2012/TT-BTTTT quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng.

Phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng gồm việc cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) với mức giá cước thấp hơn:

a) 8.000 đồng/chiếc đối với dịch vụ thư trong nước và đối với dịch vụ thư nhận từ nước ngoài về để vận chuyển và phát tại Việt Nam;

b) 150.000 đồng/chiếc đối với dịch vụ thư quốc tế được chấp nhận từ Việt Nam để vận chuyển và phát tại nước ngoài.

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được cung cấp các dịch vụ trong phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng nói trên và phải theo dõi riêng, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về kết quả cung ứng dịch vụ trong phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng.

Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính khác không được vi phạm quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng dưới mọi hình thức. Đồng thời, phải bảo đảm mức giá cước ở tất cả các nấc khối lượng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) của dịch vụ thư có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) mà doanh nghiệp cung ứng phải cao hơn mức giá cước quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2013. Bãi bỏ Quyết định số 04/2007/QĐ-BTTTT ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam.

Minh Tú

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article