Sau hơn một năm triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các DNNVV theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 31/3/2011 và qua tổng hợp báo cáo trình hình triển khai thực hiện của các Bộ, ngành, tổ chức hiệp hội, có thể thấy, ngoài những tác động tích cực mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, một số quy định tại Thông tư số 05 chưa phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là trong việc tổ chức các khóa đào tạo.

Sau hơn một năm triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các DNNVV theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 31/3/2011 hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các DNNVV (gọi tắt là Thông tư 05) và qua tổng hợp báo cáo trình hình triển khai thực hiện theo quy định Thông tư số 05 của các Bộ, ngành, tổ chức hiệp hội, có thể thấy, ngoài những tác động tích cực mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, một số quy định tại Thông tư số 05 chưa phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là trong việc tổ chức các khóa đào tạo.

Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã chủ trì, phối hợp với Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) nghiên cứu xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05 nhằm hoàn thiện các quy định pháp lý tạo thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện.

Một số điểm mới tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05, cụ thể như sau:

1. Về đào tạo quản trị doanh nghiệp (QTDN) chuyên sâu và đa dạng hóa phương thức đào tạo

Nguồn kinh phí NSTƯ hỗ trợ cho hoạt động đào tạo có hạn, trong khi nhu cầu của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức hiệp hội tương đối lớn. Như đã phân tích ở trên, nếu chỉ đào tạo rộng khắp và phổ cập như hiện nay, sẽ rất khó để xác định nhu cầu thực sự của DNNVV và cũng khó đánh giá tác động của hoạt động đào tạo đối với DNNVV. Điều này cũng dẫn đến khó khăn trong việc xác định cơ sở để xem xét sự tham gia của các Bộ và tổ chức hiệp hội. Do đó, cần thiết phải hỗ trợ đào tạo doanh nghiệp theo lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm theo hướng: hàng năm phải xác định được một số lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên đào tạo và cần bổ sung một số khóa đào tạo chuyên sâu cho DNNVV thực sự có nhu cầu thuộc các lĩnh vực ưu tiên đó với những nội dung đào tạo mang tính đổi mới, tiên phong gắn với nhu cầu thực tiễn của người quản lý. Bên cạnh đó, việc đào tạo cho DNNVV sẽ phải hướng tới mọi đối tượng DNNVV có nhu cầu. Với nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hạn chế, việc đa dạng hóa các hình thức đào tạo khác như đào tạo qua truyền hình, qua mạng internet để tiết kiệm chi phí, là rất cần thiết.

 Tuy nhiên, việc đào tạo theo hướng trọng tâm trọng điểm và đào tạo qua truyền hình, qua mạng nên thực hiện từng bước, có khảo sát nhu cầu và triển khai thí điểm trước khi thực hiện trên diện rộng. Vì vậy, trước mắt Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ là cơ quan thí điểm thực hiện các nội dung này để qua đó xác định được nội dung, định mức hỗ trợ, thời lượng cần thiết của một khóa đào tạo, v.v.

2. Về đơn vị thực hiện đào tạo và hình thức tổ chức đào tạo

Một trong những bất cập trong quá trình triển khai Thông tư 05 là quy định về đơn vị đầu mối và đơn vị thực hiện không rõ ràng. Thông thường, các Bộ, ngành, tổ chức hiệp hội giao cho một đơn vị trực thuộc (đơn vị sử dụng ngân sách cấp 2) làm đầu mối triển khai các hoạt động. Nhiều đơn vị được giao làm đầu mối tiếp tục giao nhiệm vụ cho cơ quan trực thuộc đơn vị mình (đơn vị sử dụng ngân sách cấp 3) triển khai. Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện, có sự chồng lấn giữa đơn vị đầu mối và đơn vị thực hiện. Điều này cũng dẫn đến việc lúng túng khi xác định đơn vị sử dụng ngân sách cấp 2 hay cấp 3 là cơ quan ký xác nhận Giấy chứng nhận cho học viên tham gia các khóa đào tạo. Do đó, để tạo thuận lợi cho các đơn vị triển khai thực hiện, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể: “đơn vị thực hiện là các đơn vị được cơ quan có thẩm quyền giao kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV”.

- Về hình thức tổ chức các khóa đào tạo: sự tham gia của các Bộ, ngành, tổ chức hiệp hội đối với việc triển khai các hoạt động đào tạo cho DNNVV là rất cần thiết. Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, tại các Bộ, ngành, tổ chức hiệp hội, đơn vị sử dụng ngân sách cấp 3 - là các đơn vị sự nghiệp mới là đơn vị trực tiếp triển khai. Thực tế cho thấy, ngoài một số đơn vị có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại các vùng, miền trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo cho DNNVV, còn lại đa số các đơn vị ký hợp đồng với các cơ sở đào tạo để tổ chức các khóa đào tạo cho DNNVV. Cần phải nhìn nhận rằng, các đơn vị trực tiếp tổ chức khóa đào tạo họ sẽ có trách nhiệm hơn trong việc tổ chức cũng như hiệu quả của khóa đào tạo do họ phải triển khai toàn bộ công việc đối với một khóa đào tạo. Qua đó, họ cũng nâng cao được năng lực cho đội ngũ cán bộ của đơn vị và năng lực tổ chức các khóa đào tạo.

Do đó, để nâng cao năng lực và trách nhiệm của các đơn vị thực hiện tổ chức các khóa đào tạo, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định duy nhất hình thức trực tiếp tổ chức đào tạo.

3. Về căn cứ để xây dựng kế hoạch và phân bổ kinh phí NSTƯ hỗ trợ cho hoạt động đào tạo

Để có thêm cơ sở xây dựng kế hoạch nhu cầu và phân bổ kinh phí NSTƯ hỗ trợ đối với các Bộ, ngành, tổ chức hiệp hội, một số căn cứ được bổ sung vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:

Về căn cứ xây dựng kế hoạch: (i) N hu cầu của các Bộ, ngành, tổ chức hiệp hội, (ii) Kết quả thực hiện hoạt động trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của các năm trước năm kế hoạch, (iii) Định hướng ưu tiên lĩnh vực, địa bàn đào tạo có tính chất trọng điểm, đặc thù của Trung ương và địa phương, (iv) Các nguồn kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV từ các chương trình, chính sách khác của Nhà nước do Bộ, ngành, địa phương và tổ chức hiệp hội thực hiện, (v) Số khoá đào tạo khởi sự doanh nghiệp không vượt quá 30% tổng số khoá đào tạo.

Về căn cứ phân bổ kinh phí: (i) Tổng số kinh phí ngân sách Trung ương dành cho các hoạt động trợ giúp đào tạo, (ii) Kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức hiệp hội, (iii) Kết quả thực hiện hoạt động trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV của các năm trước năm kế hoạch và tác động đạt được, (iv) Các lĩnh vực, địa bàn ưu tiên đào tạo, (v) số lượng hội viên là doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định đối với trường hợp tổ chức hiệp hội.

Cục Phát triển doanh nghiệp đăng tải dự thảo Thông tư nói trên và đề nghị các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc email: smempivietnam@gmail.com.

Bích Thủy

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article