Ngày 15 tháng 11 năm 2012, Liên Bộ Công thương, Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn về điều kiện kinh doanh của tchức, cá nhân kinh doanh nhập khu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Ngày 15 tháng 11 năm 2012, Liên Bộ Công thương, Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT hướng dẫn về điều kiện kinh doanh của tchức, cá nhân kinh doanh nhập khu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; áp dụng đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu và không áp dụng đi với hoạt động tạm nhập tái xuất, chuyn khu, quá cảnh phế liệu qua lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về điều kiện tchức, cá nhân (sau đây gọi là thương nhân) kinh doanh nhập khu phế liệu; điều kiện đối với phế liệu được phép nhập khẩu; hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu; trình tự, thủ tục kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu; hồ sơ hải quan, thủ tục kim tra, thông quan, xử lý phế liệu nhập khu.

Theo đó, các thương nhân nhập khẩu phế liệu - ngoài việc phải tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường -  phải đáp ứng các điều kiện sau:

Có kho bãi (có quyền sở hữu hoặc đồng sở hữu, hoặc thuê) dành riêng cho việc tập kết phế liệu bo đm các điều kiện về bảo vệ môi trường;

b) Có công nghệ, thiết bị đtái chế phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu cho sản xuất;

c) Có phương án, giải pháp xử lý phế liệu nhập khu đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; đảm bo mọi chất thải từ quy trình sản xuất đều được xử lý đạt quy chun kỹ thuật về môi trường;

d) Đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Các phế liệu nhập khẩu phải thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành đồng thời phải đáp ứng Quy chun kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khu hoặc các yêu cu về mô tả phế liệu tương ứng trong Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu.

STài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương, nơi thương nhân đặt cơ sở sản xuất, có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho thương nhân đủ điều kiện.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận gồm có:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư này).

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

3. Một trong các tài liệu sau: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chun môi trường; Giấy xác nhận hoặc Thông báo chấp nhận đăng ký bn cam kết bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đán bo vệ môi trường (bn saoxác nhận và đóng dấu sao y bn chính của thương nhân).

4. Kết quả giám sát chất lượng môi trường lần gần nhất ca cơ sở sản xuất, nhưng không quá sáu (06) tháng tính đến ngày đề nghị cấp Giấy chứng nhận (bản sao có xác nhận và đóng du sao y bản chính của thương nhân).

Giấy chứng nhận có thời hạn hiệu lực là ba (03) năm ktừ ngày cấp và không được gia hạn.

Thương nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, ngoài hồ sơ hải quan theo quy định hiện hành vpháp luật hải quan, thương nhân nhập khẩu phế liệu phải nộp bsung cho cơ quan Hải quan:

a) Giấy chứng nhận còn hiệu lực (bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bn chính của thương nhân);

) Bản Thông báo nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (theo mẫu tại Phụ lc 3 của Thông tư này);

c) Bản cam kết pháp lý về tài chính (theo mẫu tại Phụ lục 4 của Thông tư này).

Thtục thông quan phế liệu nhập khẩu thực hiện tại hải quan cửa khu.

Thương nhân phải sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xut tại cơ scủa mình. Hàng năm, trước ngày 31 tháng 12, có trách nhiệm xây dựng Báo cáo về việc nhập khẩu và sử dụng phế liệu trong năm (theo mẫu tại Phụ lục 6 của Thông tư này) gửi SCông Thương và Sở Tài nguyên và Môi trường đtng hợp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và thay thế cho Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT  ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Bộ Công Thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu.

Đối với các thương nhân đã được cấp Giấy chng nhận theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT  ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Bộ Công Thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường, được phép tiếp tục nhập khẩu phế liệu theo quy định trong thời hạn Giấy chứng nhận còn hiệu lực thực hiện. Sau thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đã được cấp, thương nhân chđược phép nhập khẩu khi được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Thông tư này.

Hồng Liên

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article