Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý phát thải khí nhà kinh, kinh doanh tín chỉ các-bon và các nội dung nêu tại Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới .

Ngày 21 tháng 11 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới (Đề án) tại Quyết định số 1775/QĐ-TTg. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý phát thải khí nhà kinh, kinh doanh tín chỉ các-bon và các nội dung nêu tại Đề án này.

Với quan điểm Nhà nước bảo đảm các nguồn lực cần thiết, khuyến khích và huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế, sự hỗ trợ của quốc tế về tài chính, công nghệ, tăng cường năng lực trong việc quản lý phát thải khi nhà kính, tăng cường công tác quản lý các hoạt động kinh doanh, hình thành thị trường tín chỉ các-bon trong nước và tham gia thị tín chỉ các-bon thế giới, Đề án xây dựng các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể trong quản lý trong hai lĩnh vực trên.

Quản lý phát thải khí nhà kính nhằm thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, đồng thời tận dụng các cơ hội để phát triển nền kinh tế các-bon thấp, tăng trưởng xanh  và cùng cộng đồng quốc tế trong nỗ lực giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Đối với lĩnh vực  kinh doanh tín chỉ các-bon, Đề án xác định mục tiêu quản lý, giám sát hiệu quả các hoạt  động mua bán, chuyển giao tín chỉ các-bon được tao ra từ các cơ chế trong và ngoài khuôn khổ Nghị định thư Kyoto.

Dự kiến kinh phí thực hiện Đề án khoảng 220 tỷ đồng, trong đó từ ngân sách Nhà nước là 120 tỷ đồng, từ nguồn vốn ODA là 100 tỷ đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp bộ, ngành, địa phương lồng ghép vấn đề quản lý phát thải khí nhà kính và các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon vào Chiến lược tăng trưởng xanh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan hướng dẫn địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên doanh, liên kết kinh doanh tín chỉ các-bon thu được từ rừng trên thị trường ngoài Nghị định thư Kyoto. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tham gia quá trình kiểm kê quốc gia khí nhà kính, phối hợp các cơ quan hữu quan tăng cường hoạt động quản lý việc kinh doanh tín chỉ các-bon của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn quản lý.

Đề án xây dựng 23 nhiệm vụ, đề án chuyên môn.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article