Ngày 16 tháng 11 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về Bộ Thông tin và Truyền thông và đổi tên Tổng công ty Bưu chính Việt Nam thành Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 16 tháng 11 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về Bộ Thông tin và Truyền thông và đổi tên Tổng công ty Bưu chính Việt Nam thành Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Quyết định số 1746/QĐ-TTg).

Theo Quyết định, vốn điều lệ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là 8.122 tỷ đồng, có bảy ngành nghề kinh doanh chính và được phép kinh doanh các dịch vụ tài chính bán lẻ và tài chính bưu chính trên mạng bưu chính, các dịch vụ bảo hiểm, ngân hàng như là ngành nghề liên quan. Tổng Công ty Bưu điện có 63 bưu điện tại các tỉnh, thành phố và bốn đơn vị hạch toán phụ thuộc (trong đó có Công ty Phát hành báo chí Trung ương), bốn công ty con (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tem Bưu chính; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In Tem Bưu điện; Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện; Công ty cổ phần Du lịch Bưu điện) và các công ty liên kết khác (là các công ty liên doanh, công ty cổ phần hiện có mà Tổng công ty Bưu điện nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ).

Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu trước ngày 01 tháng 01 năm 2013. Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện việc tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu trước ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; xây dựng, trình Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan phương án tham gia cung ứng các dịch vụ công của Nhà nước đến người dân, phù hp với ngành, nghề kinh doanh và mạng lưới của Tổng công ty, các chương trình thông tin và truyền thông của Nhà nước về nông thôn để phát huy hiệu quả cơ sở hạ tầng mạng lưới bưu chính do Nhà nước đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article