Các tổ chức, doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất lớn, dịch vụ lớn (sử dụng trên 300 lao động chính thức – hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên), sản xuất vừa và nhỏ, dịch vụ vừa và nhỏ (sử dụng đến 300 lao động chính thức – hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên), có tư cách pháp nhân, đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến thời điểm đăng ký tham dự được tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Ngày 6/5/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia tại Thông tư số 11/2009/TT-BKHCN.

Các tổ chức, doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất lớn, dịch vụ lớn (sử dụng trên 300 lao động chính thức – hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên), sản xuất vừa và nhỏ, dịch vụ vừa và nhỏ (sử dụng đến 300 lao động chính thức – hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên), có tư cách pháp nhân, đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến thời điểm đăng ký tham dự được tham gia giải thưởng này. Tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, nếu đáp ứng các yêu cầu trên thì sau 3 năm kể từ ngày đạt giải tiếp tục được tham dự lại Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia đăng ký trước ngày 1/5 và nộp hồ sơ tham dự trước ngày 1/7 hàng năm tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi tổ chức, doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ gồm có: bản đăng ký tham dự; báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp; báo cáo tự đánh giá theo 7 tiêu chí của Giải thưởng chất lượng quốc gia (vai trò của lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp; chiến lược hoạt động; chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường; đo lường, phân tích và quản lý tri thức; quản lý, phát triển nguồn nhân lực; quản lý quá trình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp; kết quả hoạt động); tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; tài liệu chứng minh về sự phù hợp của hàng hóa, sản phẩm chính với các tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng; báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và kết quả quan trắc hằng năm trong 3 năm gần nhất; xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế, chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong 3 năm gần nhất; các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động, sản xuất, kinh doanh trong 3 năm gần nhất (nếu có).

Giải thưởng chất lượng quốc gia bao gồm Giải Vàng Chất lượng Quốc gia (mỗi loại hình tối đa 3 giải); Giải Bạc Chất lượng Quốc gia (không hạn chế số lượng). Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia được đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế. Tổ chức, doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng quốc gia được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng logo của Giải thưởng chất lượng quốc gia (theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này); được các Bộ, ngành và địa phương quan tâm ưu đãi, hỗ trợ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại và các chương trình phát triển năng suất, chất lượng; được Bộ, ngành, tỉnh, thành phố khen thưởng theo quy định của pháp luật. Trong thời gian 3 năm kể từ ngày đạt giải, nếu tổ bị phát hiện  có hành vi gian lận trong quá trình tham dự giải hoặc bi phạm các quy định tại Thông tư này và quy định pháp luật khác làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Giải thưởng chất lượng quốc gia thì Hội đồng quốc gia xem xét và kiến nghị việc thu hồi, hủy bỏ kết quả đã trao tặng, công bố công khai việc này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thông tư được đăng Công báo ngày 26/5/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; thay thế Quyết định số 19/2004/QĐ-BKHCN ngày 14/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tuyển chọn Giải thưởng chất lượng Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article