Hàng hóa quá cảnh được phép qua 8 cặp cửa khẩu quốc tế tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh, Gia Lai, Bình Phước và Kiên Giang. Hàng hóa quá cảnh được phép lưu lại trên lãnh thổ Việt Nam  trong thời gian tối đa là 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập khẩu, trừ trường hợp được gia hạn thời gian quá cảnh. 

Ngày 11/5/2009, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 08/2009/TT-BCT quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ Việt Nam.

Hàng hóa quá cảnh được phép qua 8 cặp cửa khẩu quốc tế tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh, Gia Lai, Bình Phước và Kiên Giang. Hàng hóa quá cảnh được phép lưu lại trên lãnh thổ Việt Nam  trong thời gian tối đa là 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập khẩu, trừ trường hợp được gia hạn thời gian quá cảnh.  Hàng hóa quá cảnh thuộc Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu không được tiêu thụ tại Việt Nam. Các loại hàng hóa khác được phép tiêu thụ tại Việt Nam trong trường hợp bất khả kháng sau khi được Bộ trưởng Bộ Công thương chấp thuận bằng văn bản. Việc tiêu thụ các hàng hóa này phải thực hiện qua các thương nhân Việt Nam và phải làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành về quản lý xuất nhập khẩu.

Thông tư ban hành mẫu Đơn đề nghị cho phép quá cảnh hàng hóa, Đơn đề nghị cho phép quá cảnh gỗ xẻ, Giấy phép quá cảnh hàng hóa, Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép quá cảnh hàng hóa, Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép quá cảnh gỗ xẻ, Đơn đề nghị cho phép tiêu thụ hàng hóa quá cảnh.

Thông tư được đăng Công báo ngày 26/5/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 1732/2000/QĐ-BTM ngày 13/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế về hàng hóa của Vương quốc Campuchia quá cảnh qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article