Ngày 28/4/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 86/2009/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Ngày 28/4/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 86/2009/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Thông tư  sửa đổi các điều khoản về: 1) thẩm định năng lực tài chính đối với hồ sơ xin cấp giấy phép của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; 2) thủ tục trước khi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chính thức hoạt động (họp bầu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch và Tổng Giám đốc(Giám đốc) theo quy định tại Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật, hoàn tất thủ tục xin phê chuẩn Chủ tịch, Tổng Giám đốc (Giám đốc); 3) quy định về thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; 4) quy định về tiêu chuẩn người quản trị, điều hành doanh nghiệp doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; 5) quy định về kiểm tra, kiểm soát nội bộ; 6) quy định về chuyên gia tính dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ; 7) quy định về khai thác bảo hiểm; 8) mức trách nhiệm tối đa trên mỗi rủi ro hoặc trên mỗi tổn thất riêng lẻ (không quá 5% vốn chủ sở hữu); 9) điều kiện của các doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm nước ngoài; 10) chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm;  11) chi phí của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; 12) báo cáo thống kê, báo cáo nghiệp vụ đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (theo mẫu ban hành kèm Thông tư này).

Các điều khoản được bổ sung là điều khoản về: 1) trình tự, thủ tục trước khi cấp giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (trong vòng 6 tháng kể từ ngày được chấp thuận về nguyên tắc, các doanh nghiệp phải đóng đủ vốn điều lệ và nộp Bộ Tài chính xác nhận của ngân hàng về số vốn điều lệ đã đóng vào tài khoản phong tỏa của từng tổ chức, cá nhân theo danh sách đã đăng ký tại hồ sơ xin cấp giấy phép; chứng minh đáp ứng các điều kiện về công nghệ thông tin đối với hoạt động nghiệp vụ, kế toán-tài chính, đầu tư, cán bộ thông tin và đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng; các chức danh quản trị, điều hành như Tổng Giám đốc (Giám đốc), Chủ tịch Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng, Chuyên gia tính toán (bảo hiểm nhân thọ), Trưởng bộ phận khai thác, giám định, bồi thường… đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư số 155/2009/TT-BTC và tại Thông tư này), v.v…; 2) môi giới bảo hiểm. Các điều khoản được sửa đổi, bổ sung bao gồm: 1) đại lý bảo hiểm; 2) doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Thông tư được đăng Công báo ngày 20/5/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article