Quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp bao gồm một số nội dung như nắm cung cầu và sự biến động cung cầu lao động trong khu công nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp, người lao động áp dụng đúng các quy định pháp luật về hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ lao động, tranh chấp  lao động, bảo hiểm xã hội v.v…

Ngày 6/5/2009, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; áp dụng đối với UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội), Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp.

Quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp bao gồm một số nội dung như nắm cung cầu và sự biến động cung cầu lao động trong khu công nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp, người lao động áp dụng đúng các quy định pháp luật về hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ lao động, tranh chấp  lao động, bảo hiểm xã hội v.v…

Căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương và bộ máy của Ban quản lý khu công nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước có thể ủy quyền tất cả hoặc một số nội dung công việc sau: cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp; cấp sổ lao động cho người lao động Việt Nam làm việc trong khu công nghiệp; đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; đăng ký thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp; nhận báo cáo về tình hình ký kết, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/5/2009, có hiệu lực thi hành kể sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1414/1997/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/11/1997 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý lao động cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article