Danh mục bổ sung  4 giống cây trồng vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 21/2009/TT-BNN ngày 24/4/2009.

Danh mục bổ sung  4 giống cây trồng vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 21/2009/TT-BNN  ngày 24/4/2009.

Thông tư được đăng Công báo ngày 10/5/2009, có hiệu lực thi hành kể sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article