Ngày 24/4/2009, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư số 10/2009/TT-BLĐTBXH hướng  dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 6/4/2009 đối với công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2003, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các tổ chức của Nhà nước đang áp dụng chế độ tiền lương như công ty nhà nước, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005.

Ngày 24/4/2009, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư số 10/2009/TT-BLĐTBXH hướng  dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung quy định tại ngày 6/4/2009 đối với công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2003, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các tổ chức của Nhà nước đang áp dụng chế độ tiền lương như công ty nhà nước, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005.

Người lao động làm viêc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản lý, thành vên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch công ty), Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng (không bao gồm Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng  làm việc theo hợp đồng) được áp dụng mức lương tối thiểu chung 650.000 đồng/tháng kể từ 1/5/2009. Đây là căn cứ tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định pháp luật. Kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu chung do công ty nhà nước đảm bảo và được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh.

Thông tư được đăng Công báo ngày 10/5/2009, có hiệu lực thi hành kể sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ khoản 2 mục III Thông tư số 23/2008/TT-BLĐTBXH, khoản 2 mục TTT Thông tư số 24/2008/TT-BLĐTBXH  ngày 20/10/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article