Ngày 27/5/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 69/2009/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh.

Ngày 27/5/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 69/2009/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh.

Khu Kinh tế Định An  - quy mô diện tích 15.403,7 ha, bao gồm các xã và ấp phía Nam đường 914 thuộc hai huyện Trà Cú và Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh - có hai khu chức năng chính: khu thuế quan, khu phi thuế quan. Chính phủ khuyến khích và bảo hộ các tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các nhà đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế Định An trong các lĩnh vực: đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp, phát triển đô thị, cảng biển, kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí, tài chính-ngân hàng, vận tải, bảo hiểm, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, y tế, nhà ở, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.  Cho phép nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông quốc tế để phục vụ riêng cho Khu kinh tế Định An với mức phí do nhà đầu tư tự quyết định, phù hợp với lộ trình hội nhập quốc tế mà Việt Nam đã cam kết. Trước khi xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh, các công trình kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong Khu kinh tế Định An, nhà đầu tư phải có hồ sơ xin phép Ban quản lý Khu kinh tế Định An theo quy định của pháp luật về xây dựng. Hàng hóa từ nước ngoài hoặc từ khu phi thuế quan khác nhập khẩu vào khu phi thuế quan trong Khu kinh tế Định An và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa từ khu phi thuế quan chuyển sang hoặc bán cho khu phi thuế quan khác hoặc doanh nghiệp chế xuất trong lãnh thổ Việt Nam, hàng hóa không thuộc diện chịu thuế xuất khẩu có xuất xứ từ nội địa Việt Nam đưa vào khu phí thuế quan không phải nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Những quy định khác liên quan đến quản lý nhà nước, hoạt động , quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng, hỗ trợ đầu tư và phương thức huy động vốn phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật-xã hội, xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú trong Khu kinh tế Định An không quy định trong Quy chế này, được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và các điều khoản tương ứng của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã, hải quan, đất đai, xây dựng, thương mại, lao động, bảo vệ môi trường, thuế, pháp luật liên quan và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Quyết định được đăng Công báo ngày 10/5/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2009. Các tổ chức, cá nhân trong nước đã có hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn Khu kinh tế Định An trước ngày ban hành Quy chế này nếu đủ điều kiện thì được hưởng những ưu đãi cho thời gian còn lại như đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại Khu kinh tế Định An quy định tại Quy chế này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article