Ngày 27/3/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 64/2009/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ngày 27/3/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 64/2009/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) được thực hiện theo Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Điều 2 Nghị định số 26/2009/NĐ-CP nói trên. Trường hợp cơ sở sản xuất bán hoặc cơ sở nhập khẩu tách riêng từng bộ phận là cục nóng hoặc cục lạnh thì hàng hóa bán ra hoặc nhập khẩu (cục nóng, cục lạnh) vẫn thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB như đối với điều hòa hoàn chỉnh. Hàng hóa do cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp hoặc bán, ủy thác cho cơ sở kinh doanh khác để xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu viện trợ nhân đạo, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội v.v…, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu thuế quan, hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu đó, tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách và kinh doanh du lịch, xe ô tô theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt là các loại xe được sử dụng làm xe cứu thương, xe tang lễ… điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống lắp trên phương tiện vận tải (ôtô, to axe lửa, tàu, thuyền, tàu bay) không phải chịu thuế TTĐB. Thông tư hướng dẫn cụ thể về người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thuế suất, hoàn thuế, khấu trừ, giảm thuế TTĐB.

Thông tư được đăng Công báo ngày 14/4/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2009. Thông tư này thay thế Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003, Thông tư số 18/2005/TT-BTC ngày 8/3/2005, phần A Thông tư số 115/2005/TT-BTC ngày 16/12/2005. Riêng các quy định đối với mặt hàng rượu, bia tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31/12/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article