Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ gồm: Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề; bản sao quyết định thành lập, quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu, Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, chương trình, giáo trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động; chương trình dạy nghề các nghề đăng ký hoạt động; giấy tờ chứng minh đáp ứng các điều kiện quy định về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.

Ngày 30/12/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH quy định về trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề; đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề và việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề; áp dụng đối với các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập và tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài; trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục khác có hoạt động dạy nghề;doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

Quy trình đăng ký hoạt động dạy nghề gồm các bước sau: nộp hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề; cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề. Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ gồm: Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề; bản sao quyết định thành lập; bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu cơ sở giáo dục, doanh nghiệp; báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, chương trình, giáo trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động; bản sao Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chương trình dạy nghề các nghề đăng ký hoạt động; giấy tờ chứng minh đáp ứng các điều kiện quy định về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (nghề đăng ký hoạt động phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, tỷ lệ giáo viên hữu cơ ít nhất là 70% đối với trường cao đẳng nghề, diệc tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3m2/01 học sinh quy đổi v.v…). Tổng cục Dạy nghề, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề. Các cơ sở dạy nghề phải đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề khi bổ sung nghề đào tạo, thay đổi trình độ đào tạo, tăng quy mô đào tạo từ 20-%/năm trở lên, chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu/các cơ sở đào tạo đến nơi khác, có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ sung chức năng, nhiệm vụ đào tạo, thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo mới. Trong trường hợp chấm dứt hoạt động, các cơ sở dạy nghề phải nộp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề. Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động có quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã cấp khi cơ sở dạy nghề có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề theo quy định của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề.

Quyết định được đăng Công báo ngày 21/7/2009, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article