Trong trường hợp đặc biệt, để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ xem xét, quyết định việc thực hiện vay và cho vay vốn bằng vàng giữa một số tổ chức tín dụng với nhau.

Ngày 23 tháng 8 năm 2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Thông tư số 24/2012/TT-NHNN bổ sung quy định về việc chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng.

Theo quy định tại Thông tư số 11/2011/TT-NHNN  ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng thì “tổ chức tín dụng không được thực hiện vay và cho vay vốn bằng vàng đối với khách hàng và các tổ chức tín dụng khác (kể cả các hợp đồng tín dụng đã ký kết nhưng chưa giải ngân hoặc giải ngân chưa hết); không được gửi vàng tại tổ chức tín dụng khác; không được thực hiện các nghiệp vụ ủy thác, đầu tư và các hình thức cấp tín dụng khác bằng vàng”.

Nay, theo Thông tư số 24/2012/TT-NHNN nói trên, tổ chức tín dụng vẫn tiếp tục  không được thực hiện vay và cho vay vốn bằng vàng đối với khách hàng và các tổ chức tín dụng khác, ); không được gửi vàng, không được cấp tín dụng bằng vàng… Nhưng trong trường hợp đặc biệt, để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, “Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ xem xét, quyết định việc thực hiện vay và cho vay vốn bằng vàng giữa một số tổ chức tín dụng với nhau”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/8/2012.

Phong Lâm

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article