Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan ngang Sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp.

Ngày 15 tháng 8 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan ngang Sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp.

Trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp, Ban Quản lý có nhiệm vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan liên quan để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp; kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu khu công nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Cung cấp các thông tin về quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt để nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết xây dựng và thiết kế hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; v.v…

Ban Quản lý thực hiện chức năng đăng ký đầu tư; thẩm tra và cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền; cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp; cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào khu công nghiệp sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công thương.

Ngoài ra, Ban Quản lý còn thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn và giải quyết các thủ tục về bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư tại các khu công nghiệp theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, Ban Quản lý có nhiệm vụ cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá sản xuất trong khu công nghiệp và các loại Giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác có liên quan trong khu công nghiệp; giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại khu công nghiệp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền. Đồng thời, Ban Quản lý còn có nhiệm vụ tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo quy định hiện hành.

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu mang hình quốc huy; chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan. Ban Quản lý có 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

Phòng Xúc tiến Đầu tư;

Phòng Quản lý Quy hoạch, Xây dựng;

Phòng Quản lý Môi trường;

Phòng Đại diện và Quản lý doanh nghiệp; và

Văn phòng Ban Quản lý.

Trung tâm phát triển hạ tầng và dịch vụ khu công nghiệp (đơn vị trực thuộc).

Minh Tú

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article