Đối tượng tham gia đấu thầu tín phiếu là thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ được Bộ Tài chính lựa chọn và công bố theo quy định tại Điều 8, Thông tư liên tịch số 106/20 1 2/TTLT-BTC-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quy trình đấu thầu tín phiếu Kho bạc tại Ngân hàng Nhà nước được quy định tại Quy trình số 5249/QT-NHNN ngày 17 tháng 8 năm 2012 (Quy trình).

Đối tượng tham gia đấu thầu tín phiếu là thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ được Bộ Tài chính lựa chọn và công bố theo quy định tại Điều 8, Thông tư liên tịch số 106/20 1 2/TTLT-BTC-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thành viên tham gia đấu thầu sẽ nhận được mã khóa truy cập, chữ ký điện tử để tham gia đấu thầu tín phiếu.

Theo đó, trước ngày tổ chức đấu thầu tín phiếu tối thiểu ba (03) ng ày làm việc, Sở Giao dịch Thông báo đấu thầu tín phiếu theo mẫu 02/TPKB quy định tại Quy trình thông qua hệ thống phần mềm giao dịch thị trường tiền tệ và trên trang tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước.

Trước 14 giờ ngày tổ chức đấu thầu, thành viên lập Đăng ký đấu thầu tín phiếu thông qua hệ thống phần mềm giao dịch thị trường tiền tệ theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số106 nói trên.

Sau khi Lập/Kiểm soát/Ký duyệt Đăng ký đấu thầu, thành viên gửi cho Sở Giao dịch thông qua hệ thống phần mềm giao dịch thị trường tiền tệ. Thành viên có thể thay đổi Đăng ký đấu thầu nhưng phải thực hiện lại các bước Lập/Kiểm soát/Ký duyệt và gửi cho Sở Giao dịch trước 14 giờ ngày tổ chức đấu thầu.

Giờ mở thầu của phiên đấu thầu được Sở Giao dịch thông báo cụ thể trong Thông báo đấu thầu qua hệ thống phần mềm giao dịch thị trường tiền tệ. Trường hợp có thay đổi về giờ mở thầu, Sở Giao dịch sẽ thông báo cho thành viên biết.

Sở Giao dịch tiến hành giải mã và kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp Đăng ký đấu thầu của thành viên thông qua hệ thống phần mềm giao dịch thị trường tiền tệ và lập Bảng kê tổng hợp Đăng ký đấu thầu hợp lệ theo mẫu 04/TPKB quy định tại Quy trình. Trường hợp Đăng ký đấu thầu không hợp lệ, Sở Giao dịch thông báo cho thành viên theo mẫu 03/TPKB quy định tại Quy trình. Sở Giao dịch tổng hợp các mức lãi suất đăng ký đấu thầu của thành viên theo mẫu 05/TPKB quy định tại Quy trình và gửi Kho bạc Nhà nước. Đối với mỗi bản Đăng ký đấu thầu thì phần đặt thầu cạnh tranh lãi suất được ghi tối đa năm (05) mức lãi suất khác nhau cho mỗi loại tín phiếu gọi thầu.

Sở Giao dịch thực hiện Lập/Kiểm soát/Duyệt và gửi “Thông báo kết quả đấu thầu tín phiếu” cho từng thành viên trúng thầu, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị liên quan theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 106.  Sở Giao dịch thực hiện công bố kết quả phát hành tín phiếu trên trang tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Trường hợp khối lượng tín phiếu trúng thầu thấp hơn khối lượng tín phiếu gọi thầu, Ngân hàng Nhà nước được quyền mua phần chênh lệnh giữa khối lượng tín phiếu gọi thầu và khối lượng tín phiếu trúng thầu.

Trước ngày tổ chức phát hành tín phiếu, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước xây dựng phương án phát hành tín phiếu trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước đối với từng đợt phát hành để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính trao đổi và thống nhất với Ngân hàng Nhà nước về khối lượng, lãi suất, kỳ hạn và kế hoạch từng đợt phát hành tín phiếu trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước. Lãi suất tín phiếu phát hành trực tiếp cho Ngân hàng nhà nước là lãi suất thỏa thuận giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước, trên cơ sở tham khảo lãi suất phát hành tín phiếu tại thời điểm gần nhất (nếu có) và/hoặc lãi suất điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Quy trình này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy trình số 1872/QT-SGD ngày 15 tháng 9 năm 2004 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn nghiệp vụ đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại Ngân hàng Nhà nước.

                                                                   Phong Lâm

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article