Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 8 năm 2012 là 1 USD = 20.828 đồng.

Theo Thông báo số 2124/TB-KBNN  ngày 1 tháng 8 năm 2012 của Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính), tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 8 năm 2012 là 1 USD = 20.828 đồng. Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 8 năm 2012 được thực hiện theo phụ lục đính kèm Thông báo nói trên.

Các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá này để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article