Ngày 20/4/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 79/2009/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu. Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Ngày 20/4/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 79/2009/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Thông tư gồm 6 phần, 165 điều: I) Hướng dẫn chung; II) Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại (Chương I: Hướng dẫn chung về thủ tục hải quan, quản lý thuế; Chương II: Một số hướng dẫn khác về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Chương III: Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở nội địa, thủ tục thành lập, di chuyển, mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan); III) Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại; IV) Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng; V) Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các quy định khác  về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; VI) Kiểm tra sau thông quan, thanh tra thuế (Chương I: Hướng dẫn chung về kiểm tra sau thông quan, thanh tra thuế; Chương II: Hướng dẫn cụ thể).

Thông tư ban hành các Phụ lục về Chứng từ thanh toán qua ngân hàng; Hướng dẫn về thứ tự thanh toán thuế; Hướng dẫn áp dụng thời hạn nộp thuế và cưỡng chế thuế, Phụ lục Tờ khai xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ, Bản hướng dẫn sử dụng mẫu Tờ khai hàng hóa xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ HQ/2009-TC, Danh mục 20 mẫu biểu (khai thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được xử lý không thu thuế (thuộc đối tượng không chịu thuế), miễn thuế, xét miễn thuế; Báo cáo tính thuế trên nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, Công văn yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thuế; Phiếu theo dõi, trừ lùi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc dự án ưu đãi đầu tư miễn thuế nhập khẩu v.v…)

Thông tư được đăng Công báo  ngày 8/5/2009 (các số từ 223-236), có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký; thay thế các Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005, Thông tư số 114/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005, Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007, Thông tư sô s05/2009/TT-BTC ngày 13/1/2009 của Bộ Tài chính và các công văn hướng dẫn trước đây của Bộ Tài chính trái với Thông tư này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article