Ngày 15/4/2009, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2009/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán từ ngày 1/1/2009 theo mức lương tối thiểu vùng (nơi xây dựng công trình) quy định tại Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ đối với những khối lượng còn lại của công trình, gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước đang thực hiện dở dang mà Người quyết định đầu tư chưa quyết định chuyển tiếp thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.

Ngày 15/4/2009, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2009/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán từ ngày 1/1/2009 theo mức lương tối thiểu vùng (nơi xây dựng công trình) quy định tại Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ đối với những khối lượng còn lại của công trình, gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước đang thực hiện dở dang mà Người quyết định đầu tư chưa quyết định chuyển tiếp thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo ngày 13/6/2007 của Chính phủ.

Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí nhân công, dự toán chi phí máy thi công, các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng, dự toán chi phí khảo sát xây dựng, dự toán chi phí thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng. Một số chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Thông tư được đăng Công báo ngày 3/5/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article