Nhà nước độc quyền về sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp. Số lượng, phạm vi, quy mô các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở phù hợp quy hoạch phát triển vật liệu nổ công nghiệp và điều kiện kinh tế-xã hội cụ thể của từng thời kỳ.

Ngày 23/4/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2009/NĐ-CP quy định về hoạt động vật  liệu nổ công nghiệp, an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và quản lý nhà nước về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp.

Nhà nước độc quyền về sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp. Số lượng, phạm vi, quy mô các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở phù hợp quy hoạch phát triển vật liệu nổ công nghiệp và điều kiện kinh tế-xã hội cụ thể của từng thời kỳ. Tổ chức, cá nhân hoạt động vật liệu nổ công nghiệp phải thiết lập hệ thống tổ chức quản lý kỹ thuật an toàn do lãnh đạo trực tiếp điều hành, chỉ đạo và phân công người có đủ trình độ, kinh nghiệm chịu trách nhiệm thực hiện công tác an toàn tại mỗi bộ phận, vị trí có nguy cơ cao về sự cố, tai nhạn, cháy nổ; phải có phương án bảo vệ an ninh, trật tư, biện pháp phòng cháy chữa cháy cho cơ sở sản xuất, hệ thống kho tang, nơi bốc dỡ, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; phải bảo quản, lưu trữ hồ sổ sách, chứng từ đối với từng loại vật liệu nổ công nghiệp sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng, vận chuyển, bảo quản, tồn kho, tiêu hủy trong thời hạn 10 năm kể từ ngày thực hiện sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng, vận chuyển, bảo quản, tồn kho, tiêu hủy; phải thực hiện việc đăng ký và được sự cho phép của UBND cấp tỉnh đối với các địa điểm bốc dỡ vật liệu nổ công nghiệp.

Tổ chức kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp phải là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ theo đề nghị của Bộ Công thương và Bộ Quốc phòng. Tổ chức này thực hiện nhiệm vụ kinh doanh tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp theo đúng quy định tại Giấy phép kinh doanh, Giấy phép xuất khẩu, Giấy pháp nhập khẩu tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp, chỉ được bán các loại vật liệu nổ công nghiệp đã có trong Danh mục vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam cho tổ chức có Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, phải mua lại vật liệu nổ công nghiệp thừa, chưa sử dụng của các tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hợp pháp có nhu cầu bán. Tổ chức này phải thực hiện công bố phù hợp quy chuẩn đối với tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp nhập kahaur và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo chất lượng sản phẩm, bao gói, ghi nhãn thoe quy chuẩn công bố khi đưa vào lưu thông, sử dụng.

Nghị định quy định cụ thể về sử dụng, bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, dịch vụ nổ mìn, huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, báo cáo hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, cấp giấy phép hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp v.v…Các loại giấy chứng nhận, giấy phép hoat động vật liệu nổ công nghiệp bao gồm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Giấy phép dịch vụ nổ mìn, Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.Cơ quan quản lý chuyên ngành vật liệu nổ công nghiệp thuộc Bộ Công thương cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệ, Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ và Giấy phép dịch vụ nổ mìn; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các tổ chức là doanh nghiệp nhà nước giữ cổ phần chi phối do các Bộ, ngành trung ương hoặc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước làm đại diện chủ sở hữu vốn, các doanh nghiệp hoạt động dầu khí, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các cơ quan đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học. UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các tổ chức còn lại, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các doanh nghiệp nói trên đã được cổ phần hóa mà Nhà nước không giữ cổ phần chi phối, khi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công thương cấp trước đây đã hết hạn.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article