Thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ thép thanh, loại có chiều dày từ 30mm trở xuống, chiều rộng từ 10mm trở xuống thuộc nhóm 44.07 quy định tai Danh mục sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu và Danh mục sửa đổi Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là 0%.

Theo Thông tư số 81/2009/TT-BTC ngày 22/4/2009 của Bộ Tài chính, thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ thép thanh, loại có chiều dày từ 30mm trở xuống, chiều rộng từ 10mm trở xuống thuộc nhóm 44.07 quy định tai Danh mục sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu và Danh mục sửa đổi Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là 0%.

Thông tư được đăng Công báo ngày 5/5/2009, có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các Tờ khai Hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 29/4/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article