Tiếp theo Thông tư số 06/2009/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông, ngày 24/3/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục ban hành các Thông tư số 07/2009/TT-BTTTT và Thông tư số 08/2009/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy.

Tiếp theo Thông tư số 06/2009/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông, ngày 24/3/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục ban hành các Thông tư số 07/2009/TT-BTTTT và Thông tư số 08/2009/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy.

Các Thông tư nói trên được đăng Công báo ngày 24/4/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2009, thay thế các Quyết định số 45/2006/QĐ-BBCVT và Quyết định số 46/2006/QĐ-BBCVT ngày 3/11/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article