Ngày 26/3/2009, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2009/TT-BXD quy định chi tiết về xác định chủ đầu tư; thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp.

Ngày 26/3/2009, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2009/TT-BXD quy định chi tiết về xác định chủ đầu tư; thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ.

Thông tư được đăng Công báo ngày 21/4/2009, có hiệu lực kể từ ngày 11/5/2009. Những quy định trước đây về xác định chủ đầu tư; thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; cấp giấy phép xây dựng; phá dỡ công trình; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trái với những quy định tại Nghị định số 12/CP và Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article