Ngày 22/4/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu giảm 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Biểu thuế ưu đãi đặc biệt CEPT của các nước ASEAN giai đoạn 2006-2013 và Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo chương trình ưu đãi Việt-Lào. Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào không thuộc 02 Danh mục nói trên được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0%.

Ngày 22/4/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu giảm 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Biểu thuế ưu đãi đặc biệt CEPT của các nước ASEAN giai đoạn 2006-2013 ban hành kèm theo Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo chương trình ưu đãi Việt-Lào. Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào không thuộc 02 Danh mục nói trên được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0%.

Điều kiện để hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu nêu trên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: nhập khẩu theo tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 1/1/2009 (riêng hàng hóa thuộc danh mục áp dụng hạn ngạch thuế quan thực hiện cho các tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về hạn ngạch thuế qua hàng hóa có xuất xứ từ Lào nhập khẩu năm 2009 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% có hiệu lực thi hành); hàng hóa được nhập khẩu và vận chuyển thẳng từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào vào Việt Nam, có chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O) do cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cấp theo quy định; thông quan qua các cửa khẩu nêu trong Bản thỏa thuận giữa Bộ Công thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (nêu trong Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này).

Thông tư được đăng Công báo ngày 5/5/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009; thay thế Quyết định số 54/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thông tư này sẽ áp dụng cho các năm tiếp thoe nếu Bản thỏa thuận giữa hai Bộ Công thương Việt Nam và Lào ký ngày 17/1/2009 được gia hạn.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article