Nhà nước hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay ngắn, trung hạn ngân hàng bằng đồng Việt Nam của các tổ chức, cá nhân vay mua máy móc, thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn, trừ các khoản vay đã được hỗ trợ lãi suất theo quy định  tại Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 4/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 17/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 497/QĐ-TTg v ề hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn.

Theo đó, Nhà nước hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay ngắn, trung hạn ngân hàng bằng đồng Việt Nam của các tổ chức, cá nhân vay mua máy móc, thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn, trừ các khoản vay đã được hỗ trợ lãi suất theo quy định  tại Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 4/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các sản phẩm máy móc, thiết bị cơ khí, phương tiện phục vụ sản xuất, chế biến nông nghiệp và máy vi tính: mức tiền vay tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa (đối với máy vi tính, mức tiền vay tối đa không quá 05 triệu đồng.chiếc) và được hỗ trợ 100% lãi suất vay. Đối với các sản phẩm vật tư nông nghiệp: mức tiền vay tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa nhưng không vượt quá 7 triệu đồng/ha và được hỗ trợ 100%. Đối với vật liệu xây dựng để làm nhà ở: mức tiền vay tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa nhưng không vượt quá 50 triệu đồng và được hỗ trợ 4% lãi suất vay.

Các ngân hàng thương mại cho vay theo cơ chế tín dụng thông thường, thực hiện giảm trừ số tiền lãi được hỗ trợ vào số tiền lãi phải trả cho các tổ chức, cá nhân vay khi đến kỳ hạn thu lãi vay, không được từ chối hỗ trợ lãi suất, nếu khoản vay thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất. Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng (đối với các sản phẩm máy móc, thiết bị cơ khí, phương tiện phục vụ sản xuất, chế biến nông nghiệp và máy vi tính), 12 tháng (đối với các sản phẩm vật tư nông nghiệp và vật liệu xây dựng các loại để làm nhà ở).

Quyết định được đăng Công báo ngày 26/4/2009, có hiệu lực thi hành sau kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article