Theo Thông tư số 11/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009, các trạm truyền dẫn phát sóng vô tuyến điện (phát thanh, truyền hình), trạm truyền dẫn vi ba đường dài trong nước, trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng là các công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp.

Theo Thông tư số 11/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009, các trạm truyền dẫn phát sóng vô tuyến điện (phát thanh, truyền hình), trạm truyền dẫn vi ba đường dài trong nước, trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng là các công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp.

Thông tư được đăng Công báo ngày 26/4/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2009 và thay thế Quyết định số 26/2008/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article