Theo Quyết định số 720/QĐ-BTC ngày 9/4/2009 của Bộ Tài chính, giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng để tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2009 đối với các cơ sở sản xuất thủy điện trong tháng 1 và tháng 2/2009 là 867đ/Kwh, từ tháng 3 đến hết tháng 12/2009 là 940đ/Kwh.

Theo Quyết định số 720/QĐ-BTC ngày 9/4/2009 của Bộ Tài chính, giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng để tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2009 đối với các cơ sở sản xuất thủy điện trong tháng 1 và tháng 2/2009 là 867đ/Kwh, từ tháng 3 đến hết tháng 12/2009 là 940đ/Kwh.

Quyết định được đăng Công báo ngày 24/4/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article