Mức thuế suất mới này thấp nhất là 3% (dầu dùng trong bộ hãm thủy lực), cao nhất là 40%.

Bộ Tài chính đã có Thông tư số 73/2009/TT-BTC ngày 13/4/2009 điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư nói trên. Mức thuế suất mới này thấp nhất là 3% (dầu dùng trong bộ hãm thủy lực), cao nhất là 40%.

Thông tư được đăng Công báo ngày 24/4/2009 và có hiệu lực thi hành sau kể từ ngày ký, áp dụng cho các Tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 20/4/2009. Bãi bỏ Thông tư số 33/2009/TT-BTC ngày 19/2/2009 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article