Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) là công ty nhà nước có nhiệm vụ thí điểm cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài bảo đảm đáp ứng yêu cầu theo đơn đặt hàng của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2008-2010.

Ngày 7/4/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 71/2009/TT-BTC hướng dẫn đặt hàng, quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2008-2010.

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) là công ty nhà nước có nhiệm vụ thí điểm cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài bảo đảm đáp ứng yêu cầu theo đơn đặt hàng của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2008-2010. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí cần thiết để đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên. VTC có trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí đúng mục đích, có quyền tận dụng vốn, tài sản và các nguồn lực Nhà nước giao để tổ chức hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật nhưng không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ công ích Nhà nước giao.

Thông tư hướng dẫn việc lập kế hoạch và đặt hàng cung cấp dịch vụ, công tác hạch toán, kiểm toán, thanh tra, quyết toán cung ứng dịch vụ công ích. VTC phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm và chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan tài chính đối với công tác quản lý tài chính theo quy định của pháp luật.

Thông tư được đăng Công báo ngày 21/4/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

       

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article