Thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian tới có định hướng và có chọn lọc vào các lĩnh vực quan trọng như công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực, chế biến nông sản, phát triển các vùng khó khăn, nông nghiệp và nông thôn, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, các ngành có tỷ trọng xuất khẩy lớn, các ngành có ý nghĩa về an sinh xã hội (khám, chữa bệnh, công nghiệp dược và vacxin, sinh phẩm), bảo đảm môi trường và an ninh quốc gia…

Ngày 7/4/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-CP về định hướng, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới.

Theo Nghị quyết, thu hút nước ngoài trong thời gian tới có định hướng và có chọn lọc vào các lĩnh vực quan trọng như công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực, chế biến nông sản, phát triển các vùng khó khăn, nông nghiệp và nông thôn, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, các ngành có tỷ trọng xuất khẩu lớn, các ngành có ý nghĩa về an sinh xã hội (khám, chữa bệnh, công nghiệp dược và vacxin, sinh phẩm), bảo đảm môi trường và an ninh quốc gia… Các quy định pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, xây dựng, kinh doanh và các văn bản pháp luật chuyên ngành phải được rà soát, thống nhất đồng bộ; hệ thống các quy định về điều kiện đầu tư và kinh doanh chuyên ngành phải được xây dựng đồng bộ và công bố công khai nhằm minh bạch hóa các tiêu chuẩn, điều kiện tiếp cận thị trường, điều kiện tiến hành sản xuất, kinh doanh; cơ chế hậu kiểm, giám sát, quản lý đối với dự án đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư 2005 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP phải được xây dựng và ban hành để tạo cơ sở cho cơ quan quản lý nhà nước thực thi chức năng quản lý, kiểm tra, giám sát.

Để tiếp tục thu hút và quản lý nguồn vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian tới, các Bộ, ngành, địa phương cần tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách về chính sách thu hút đầu tư, quy hoạch, cải thiện cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, phối hợp trong quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài, xúc tiến đầu tư và các giải pháp khác (thực hiện thành công Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010, tiếp tục nâng cao hiệu quả việc phòng, chống tham nhũng, triển khai tốt việc xây dựng hệ thống thông tin đầu tư nước ngoài theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Chính phủ, duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo Chính phủ, Bộ, ngành với nhà đầu tư, đặc biệt là Diễn đàn doanh nghiệp hàng năm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra v.v…)

Nghị quyết được đăng Công báo ngày 19/342009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article