Các loại phương tiện giao thông đường sắt nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, hoán cải, phục hồi và trong quá trình khai thác các mạng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia có đi qua khu dân cư, giao cắt với đường bộ đều phải được kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Ngày 3/4/2009, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.

Theo đó, các loại phương tiện giao thông đường sắt nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, hoán cải, phục hồi và trong quá trình khai thác các mạng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia có đi qua khu dân cư, giao cắt với đường bộ đều phải được kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Việc kiểm tra bao gồm các loại hình: kiểm tra sản phẩm nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp; kiểm tra sản phẩm hoán cải, phục hồi; kiểm tra định kỳ (được thực hiện khi phương tiện đưa vào sửa chữa định kỳ); kiểm tra bất thường (khi phương tiện bị tai nạn hoặc khi có khiếu nại về chất lượng sản phẩm). Sản phẩm được kiểm tra và có hồ sơ thiết kế được thẩm định, nếu thỏa mãn các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành thì cơ quan đăng kiểm (Cục Đăng kiểm Việt Nam) cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (không quá một ngày sau khi kết thúc kiểm tra đối với phương tiện kiểm tra định kỳ, ba ngày đối với phương tiện nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, hoán cải). Giấy chứng nhận này được sử dụng làm thủ tục đăng ký lưu hành phương tiện.

Thông tư được đăng Công báo ngày 19/4/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 58/2005/QĐ-BGTVT ngày 7/11/2005 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về  việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article