Trong các ngày 13 và 14/4/2009, Bộ Tài chính tiếp tục ban hành các Thông tư số 77/2009/TT-BTC và 78/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phân bón, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính.

Tiếp theo các Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, trong các ngày 13 và 14/4/2009, Bộ Tài chính tiếp tục ban hành các Thông tư số 77/2009/TT-BTC và Thông tư số 78/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phân bón, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính.

Các Thông tư nói trên được đăng Công báo ngày 24/4/2009. Thông tư số 77/2009/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng đối với Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 20/4/2009. Thông tư số 79/TT-BTC có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan sau 5 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article