Ngày 13/4/2009, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 75/2009/TT-BTC bổ sung Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thuế suất thuế nhập khẩu thép xây dựng, điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thép hợp kim thuộc nhóm 72.27, 72.28, 72.29 quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC nói trên.

Ngày 13/4/2009, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 75/2009/TT-BTC bổ sung Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thuế suất thuế nhập khẩu thép xây dựng, điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thép hợp kim thuộc nhóm 72.27, 72.28, 72.29 quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC nói trên. Các mặt hàng này chịu 2 mức thuế suất 0% và 10%.

Thông tư được đăng Công báo ngày 24/4/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và áp đụng đối với các Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cỏa quan Hải quan kể từ ngày 24/4/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article