Xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa là hình thức tôn vinh, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đáp ứng các tiêu chí: có sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, đạt chất lượng cao, đáp ứng các quy định tại tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, có sản lượng ổn định, bảo đảm các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh; hoạt động của tổ chức, cá nhân đóng góp nhiều cho xã hội, khuyến khích đối với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ; áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN ngày 3/4/2009 hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân, quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa là hình thức tôn vinh, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đáp ứng các tiêu chí: có sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, đạt chất lượng cao, đáp ứng các quy định tại tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, có sản lượng ổn định, bảo đảm các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh; hoạt động của tổ chức, cá nhân đóng góp nhiều cho xã hội, khuyến khích đối với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ; áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đơn vị đăng ký xét thưởng phải là các đơn vị được thành lập theo quy định pháp luật, có chức năng sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa đăng ký xét thưởng, có trụ sở, con dấu và tài khoản độc lập. Đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo quy định pháp luật thì phải đăng ký kê khai và hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Đơn vị đăng ký xét thưởng được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động xét tặng giải thưởng và được hưởng các quyền lợi theo quy định của đơn vị tổ chức xét thưởng (cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Hiệp hội, đơn vị tổ chức hội chợ triển lãm, tổ chức tổ chức hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm hàng hóa v.v…), được thông tin, tuyên truyền, quảng cáo, sử dụng biểu trưng, biểu tượng của giải thưởng đối với sản phẩm, hàng hóa được giải thưởng.

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 6 tháng kể từ ngày ký ban hành, được đăng Công báo ngày 24/4/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article