Kể từ ngày 15/4/2009, mức thuế suất thuế xuất khẩu của các mặt hàng thuộc nhóm 25.22 (vôi sống, vôi tôi và vôi chịu nước) từ 10% được điểu chỉnh thành mức thuế suất thuế xuất khẩu mới là 5%.

Ngày 9/4/2009, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 72/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu của các mặt hàng thuộc nhóm 25.22 (vôi sống, vôi tôi và vôi chịu nước) từ mức 10% thành mức thuế suất thuế xuất khẩu mới là 5%.

Thông tư được đăng Công báo ngày 21/4/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký  và áp dụng đối với Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 15/4/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article