Mức lương tối thiểu chung áp dụng cho các công ty được thành lập, tổ chức  quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp là 650.000 đồng/tháng, thực hiện từ ngày 1/5/2009.

Theo quy định tại ngày 6/4/2009 của Chính phủ, mức lương tối thiểu chung áp dụng cho các công ty được thành lập, tổ chức  quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp là 650.000 đồng/tháng, thực hiện từ ngày 1/5/2009. Mức lương này được dùng làm cơ sở để tính trợ cấp kể từ ngày 1/5/2009 trở đi đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước.

Nghị định được đăng Công báo  ngày 14/4/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article