Theo Thông tư số 58/2009/TT-BTC ngày 25/3/2009 của Bộ Tài chính, mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng sắt, thép trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đã được điều chỉnh. Các mặt hàng này có mức thuế suất mới từ 0% đến 15%.

Theo Thông tư số 58/2009/TT-BTC ngày 25/3/2009 của Bộ Tài chính, mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng sắt, thép trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đã được điều chỉnh. Các mặt hàng này có mức thuế suất mới từ 0% đến 15%.

Thông tư được đăng Công báo ngày 6/4/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 1/4/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article