Theo đó, các tổ chức tín dụng cho vay vốn gồm các ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, ngân hàng 100% vốn nước ngoài và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương.

Ngày 3/2/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Thông tư số 02/2009/TT-NHNN Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh.

Theo đó, các tổ chức tín dụng cho vay vốn gồm các ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, ngân hàng 100% vốn nước ngoài và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương. Tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng được hỗ trợ lãi suất là khách hàng vay để thực hiện các phương án sản xuất, kinh doanh trong nước theo quy định tại Điều 1 ngày 3/2/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Loại cho vay được hỗ trợ lãi suất là các khoản vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam theo các hợp đồng tín dụng được ký kết và giải ngân trong khoảng thời gian từ 1/2/2009 đến hết 31/12/2009. Mức lãi suất hỗ trợ là 4%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay thực tế nằm trong khoảng thời gian nói trên. Thông tư ban hành Phụ lục các mẫu biểu áp dụng đối với khách hàng vay và ngân hàng thương mại, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ngày 13/3/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có Thông tư số 04/2009/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày ký) bổ sung phạm vi các tổ chức tín dụng cho vay; bổ sung, sửa đổi các khoản cho vay; thay thế mẫu 03 và 04 của Thông tư số 02/2009/TT-NHNN nói trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article