Đối tượng nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan là các tổ chức, cá nhân có hành lý, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh được cơ quan hải quan thực hiện các công việc về hải quan có thu phí, lệ phí theo quy định.

Ngày 9/3/2009, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 43/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

Đối tượng nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan là các tổ chức, cá nhân có hành lý, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh được cơ quan hải quan thực hiện các công việc về hải quan có thu phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư này. Lệ phí làm thủ tục hải quan là 20.000 đồng/tờ khai; lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh Việt Nam là 200.000 đồng/tờ khai. Cơ quan hải quan được sử dụng 100% tiền thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan để trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ thu phí, lệ phí và các nội dung chi quy định tại khoản 2.2 Điều 3 của Thông tư này. Toàn bộ số thu, chi phí, lệ phí hải quan được hạch toán theo quy định của Mục lục ngân sách Nhà nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, được đăng Công báo ngày 26/3/2009. Bãi bỏ Quyết định số 73/2006/QĐ-BTC ngày 18/12/2006, Quyết định số 118/2008/QĐ-BTC ngày 16/12/2008, Quyết định số 1544/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 của Bộ Tài chính về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hải quan. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article