Tùy theo hình thức của hợp đồng dầu khí, người nộp thuế là người điều hành, công ty điều hành chung hoặc là doanh nghiệp liên doanh. Đối với trường hợp Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam hoặc các Tổng công ty, Công ty thuộc Tập đoàn tự tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, người nộp thuế là Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam hoặc các Tổng công ty, Công ty thuộc Tập đoàn.

Ngày 19/2/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 32/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm  dò, khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí.

Tùy theo hình thức của hợp đồng dầu khí, người nộp thuế là người điều hành, công ty điều hành chung hoặc là doanh nghiệp liên doanh. Đối với trường hợp Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam hoặc các Tổng công ty, Công ty thuộc Tập đoàn tự tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, người nộp thuế là Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam hoặc các Tổng công ty, Công ty thuộc Tập đoàn. Địa điểm đăng ký thuế, khai, nộp thuế là Cục thuế địa phương nơi người nộp thuế đặt văn phòng điều hành chính. Một tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo nhiều hợp đồng khác nhau thì thực hiện quy định về thuế riêng rẽ theo từng hợp đồng.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về đối tượng, các xác định số thuế, việc khai nộp thuế, hồ sơ khai nộp thuế, quyết toán thuế đối với thuế tài nguyên; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn tham gia hợp đồng dầu khí. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, người nộp thuế phải nộp các loại thuế, phí, lệ phí khác không hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này và thực hiện các hướng dẫn về quản lý thuế theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế.

Thông tư được đăng Công báo ngày 7/3/2009, có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, áp dụng đối với kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2009 trở đi và áp dụng đối với việc nộp thuế tài nguyên của các hợp đồng dầu khí được ký kể từ ngày Nghị định số 05/2009/NÐ-CP ngày 19/1/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) có hiệu lực thi hành, trừ các hợp đồng dầu khí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cụ thể về mức thuế tài nguyên trước ngày Nghị định số 05/2009/NĐ-CP nói trên có hiệu lực thi hành. Thông tư này thay thế Thông tư số 48/2001/TT-BTC ngày 25/1/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article