Ngày 31/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành 06 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 3) gồm các tiêu chuẩn về phương pháp so sánh, phương pháp chi phí, phương pháp thu nhập, phương pháp thặng dư, phương pháp lợi nhuận và phân loại tài sản. Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam này được áp dụng đối với hoạt động thẩm định giá trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 31/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành 06 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 3) gồm các tiêu chuẩn về phương pháp so sánh, phương pháp chi phí, phương pháp thu nhập, phương pháp thặng dư, phương pháp lợi nhuận và phân loại tài sản tại Quyết định số 129/2009/QÐ-BTC.Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam này được áp dụng đối với hoạt động thẩm định giá trên lãnh thổ Việt Nam.

Các tiêu chuẩn thẩm định giá đợt 1 được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BTC ngày 18/4/2005, tiêu chuẩn thẩm định giá đợt 2 được ban hành kèm theo Quyết định số 77/2005/QĐ-BTC ngày 1/11/2005. Tính đến nay, có 12 tiêu chuẩn thẩm định giá đã được ban hành.

Quyết định được đăng Công báo ngày 27/2/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article