Theo Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 10/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh tại 20 tỉnh (danh sách tại Điều 1 Quyết định) quyết định việc lựa chọn hình thức thầu đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ có tổng vốn đầu tư không quá 5 tỷ đồng ở các xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn thuộc Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012.

Theo Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 10/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh tại 20 tỉnh (danh sách tại Điều 1 Quyết định) quyết định việc lựa chọn hình thức thầu đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ có tổng vốn đầu tư không quá 5 tỷ đồng ở các xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn thuộc Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 đã được phê duyệt theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 1/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định được đăng Công báo ngày 20/2/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article