Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư số 28/2009/TT-BTC và Thông tư số 30/2009/TT-BTC ngày 10/2/2009 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, trong đó có mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không. Mặt hàng này có mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mới là 30% (trước đây là 40%).

Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư số 28/2009/TT-BTC ngày 10/2/2009 và Thông tư số 30/2009/TT-BTC ngày 11/2/2009 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, trong đó có mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không. Mặt hàng này có mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mới là 30% (trước đây là 40%).

Các Thông tư trên được đăng Công báo ngày 20/2/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 16/2/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article