Lựa chọn nhà đầu tư là quá trình đấu thầu hoặc chỉ định thầu để xác định nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và có đề xuất về mặt kỹ thuật, về mặt tài chính là khả thi và hiệu quả nhất để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Ngày 16/4/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2009/TT-BKH hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Lựa chọn nhà đầu tư là quá trình đấu thầu hoặc chỉ định thầu để xác định nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và có đề xuất về mặt kỹ thuật, về mặt tài chính là khả thi và hiệu quả nhất để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Ngay sau khi có quyết định phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư, Bên mời thầu có trách nhiệm công bố trên Báo Đấu thầu 3 kỳ liên tiếp danh mục dự án này. Thời gian dành cho nhà đầu tư quan tâm đăng ký tham dự phải đảm bảo tối thiểu 30 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên. Hết thời hạn đăng ký tham dự, Bên mời thầu đăng tải danh sách nhà đầu tư đăng ký tham dự trên Báo Đấu thầu và tiến hành mời thầu theo quy định tại khoản 4 Mục III Phần thứ ba của Thông tư này. Bên mời thầu chỉ được tổ chức lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án khi có đầy đủ các điều kiện sau: có quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt; dự án thuộc danh mục đã được công bố; có phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với khu đất, quỹ đất sẽ lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án; có kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt; có hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu được phê duyệt.

Quyết định hướng dẫn cụ thể về điều kiện tham dự thầu đối với nhà đầu tư, hình thức lựa chọn nhà đầu tư và phương thức đấu thầu, bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện đầu tư dự án, ngôn ngữ và chi phí tổ chức đấu thầu, phân cấp phê duyệt và thẩm định trong việc lựa chọn nhà đầu tư, thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, quy trình tổng quát lựa chọn nhà đầu tư, tiếp nhận, mở và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, đàm phán ký kết hợp đồng thực hiện đầu tư dự án v.v… Quyết định đưa ra Phụ lục Tài liệu hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Thông tư được đăng Công báo ngày 26/4/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article