Tất cả các lô hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ thuộc các chủng loại hàng (Cat.) 338, 339,340, 341, 345, 347, 348, 351,353 đều phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) tại các Tổ cấp C/O của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Ngày 9/4/2009, Bộ Công thương đã có Thông tư số 07/2009/TT-BCT về việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng dệt may đối với một số chủng loại  hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Theo đó, tất cả các lô hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ thuộc các chủng loại hàng (Cat.) 338, 339,340, 341, 345, 347, 348, 351,353 đều phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) tại các Tổ cấp C/O của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Việc cấp C/O được thực hiện không quá 04 giờ làm việc kể từ khi các Tổ cấp C/O nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Hiệp hội Dệt may Việt Nam có trách nhiệm cung cấp thông tin về năng lực sản xuất của các thương nhân, đơn giá bình quân của các Cat để giúp Hải quan và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận thương mại. Khi phát hiện những thương nhân xuất khẩu số lượng lớn vượt quá năng lực sản xuất, những lô hàng có đơn giá quá thấp, lô hàng lắp ráp từ các bán thành phẩm nhập khẩu v.v…, Tổ kiểm tra cơ động hàng dệt may (thuộc Bộ Công thương) có biện pháp kiểm tra và kiến nghị xử lý kịp thời.

Thông tư được đăng Công báo ngày 24/4/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 35/2008/QĐ-BCT ngày 9/10/2008 về việc cấp C/O đối với một số chủng loại hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article