Đối với nhập khẩu, tạm nhập xăng, dầu, hồ sơ hải quan gồm: Tờ khai hải quan; Hợp đồng mua bán; Vận tải đơn; Hóa đơn thương mại. Nộp lần đầu làm thủ tục các giấy tờ sau: Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu do Bộ Công thương cấp, Bản hạn mức nhập khẩu xăng, dầu tối thiểu hàng năm do Bộ Công thương cấp, Chứng thư giám định khối lượng; Giấy thông báo kết quả hoặc Giấy đăng ký kiểm tra về chất lượng xăng, dầu nhập khẩu.

Ngày 7/4/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 70/2009/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất xăng, dầu và nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu.

Thủ tục hải quan được thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi phương tiện vận chuyển xăng, dầu đến; hoặc Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi thương nhân có hệ thống kho nội địa chứa xăng, dầu nhập khẩu, xăng dầu tái xuất. Đối với nhập khẩu, tạm nhập xăng, dầu, hồ sơ hải quan gồm: Tờ khai hải quan; Hợp đồng mua bán; Vận tải đơn; Hóa đơn thương mại. Nộp lần đầu làm thủ tục các giấy tờ sau: Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu do Bộ Công thương cấp, Bản hạn mức nhập khẩu xăng, dầu tối thiểu hàng năm do Bộ Công thương cấp, Chứng thư giám định khối lượng; Giấy thông báo kết quả hoặc Giấy đăng ký kiểm tra về chất lượng xăng, dầu nhập khẩu. Khi đăng ký tờ khai hải quan, vì lý do chưa có hóa đơn thương mại (bản chính), Hải quan thu thuế theo tự khai báo của thương nhân. Khi thương nhân nộp bản chính hóa đơn thương mại, hải quan kiểm tra, đối chiếu với khai báo trên tờ khai, nếu có sự thay đổi thì đều chỉnh số thuế phải nộp, không xử phạt vi phạm. Trường hợp khai điện tử, khai hải quan từ xa thì việc nộp hồ sơ giấy thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan. Các trường hợp xuất khẩu, tái xuất xăng, dầu; tái xuất xăng, dầu cho tàu bay; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu được  hướng dẫn cụ thể thủ tục hải quan ở các phần III, IV và V của Thông tư.  

Thông tư được đăng Công báo ngày 21/4/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 30/2004/QĐ-BTC ngày 6/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định về thủ tục hải quan đối với nhập khẩu xăng dầu và tạm nhập, tái xuất xăng, dầu.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article